Home Công nghệ Dùng điện thoại để lên mạng vào năm 2020, bạn cũng sẽ giống 4 tỷ người khác trên thế giới