Home Cryptocurrency Ngày ấy đã đến: Năng suất đào bitcoin vừa giảm chỉ còn một nửa