Home Cryptocurrency Chủ tịch Uỷ ban thương mại Hàn Quốc: Chính phủ Hàn Quốc không đủ thẩm quyền đóng cửa các sàn giao dịch