Home Cryptocurrency ETHEREUM, RIPPLE VÀ LITECOIN CHÍNH THỨC ĐƯỢC THÊM VÀO BLOOMBERG TERMINAL