Home Dịch vụ - Ứng dụng Giải pháp Tap & Pay của TRUSTpay hút khách nhất Vietnam Mobile Day 2016