Home Cryptocurrency Nga ra dự thảo luật yêu cầu các quan chức chính phủ phải khai báo lượng tài sản số đang sở hữu