Home Cryptocurrency Tether xác nhận chấm dứt mối quan hệ với Friedman LLP